Hygienecode online - Gebruik website

Gebruiksvoorwaarden:


OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN Hygiënecode Online
De Hygiënecode Online-website bestaat uit verschillende webpagina's die door Hygiënecode Online 
worden beheerd.


De Hygiënecode Online-website wordt u aangeboden op voorwaarde dat u deze accepteert zonder de 
voorwaarden, bepalingen en mededelingen hierin te wijzigen. Uw gebruik van de Hygiënecode 
Online-website vormt uw akkoord met al deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen.


WIJZIGING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN
Hygiënecode Online behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, bepalingen en mededelingen 
waaronder de Hygiënecode Online-website wordt aangeboden te wijzigen, inclusief maar niet beperkt 
tot de kosten die verband houden met het gebruik van de Hygiënecode Online-website.


LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN
De Hygiënecode Online-website kan links bevatten naar andere websites ("gelinkte sites"). De 
gelinkte sites staan niet onder de controle van Hygiënecode Online en Hygiënecode Online is niet 
verantwoordelijk voor de inhoud van een gelinkte site, inclusief maar niet beperkt tot een link in 
een gelinkte site, of enige wijziging of update van een gelinkte site. Hygiënecode Online is niet 
verantwoordelijk voor webcasting of andere vormen van overdracht vanaf een Gelinkte Site.
Hygiënecode Online biedt u deze links alleen voor uw gemak, en het opnemen van een link betekent 
niet dat Hygiënecode Online de site goedkeurt of enige associatie heeft met zijn operators.


GEEN ONRECHTMATIG OF VERBODEN GEBRUIK
Als voorwaarde voor uw gebruik van de Hygiënecode Online-website, garandeert u aan Hygiënecode 
Online dat u de Hygiënecode Online-website niet zult gebruiken voor enig doel dat onwettig is of 
verboden door deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen. U mag de Hygiënecode Online- website 
niet gebruiken op een manier die de Hygiënecode Online-website zou kunnen beschadigen, 
uitschakelen, overbelasten of schaden of het gebruik en genot van de Hygiënecode Online-website 
door een andere partij zou kunnen hinderen. U mag geen materiaal of informatie verkrijgen of 
proberen te verkrijgen via middelen die niet opzettelijk beschikbaar zijn gesteld of voorzien via 
de Hygiënecode Online-websites.


GEBRUIK VAN COMMUNICATIEDIENSTEN
De Hygiënecode Online-website kan prikborddiensten, chatgebieden, nieuwsgroepen, forums, 
gemeenschappen, persoonlijke webpagina's, kalenders en / of andere bericht- of 
communicatiefaciliteiten bevatten die zijn ontworpen om u in staat te stellen met het grote publiek 
of met een groep te communiceren ( gezamenlijk "Communicatiediensten"), gaat u ermee akkoord
de Communicatiediensten alleen te gebruiken voor het plaatsen, verzenden en ontvangen van


berichten en materiaal dat juist is en verband houdt met de specifieke Communicatiedienst. Bij 
wijze van voorbeeld, en niet als beperking, gaat u ermee akkoord dat u bij het gebruik van een 
communicatiedienst niet:


Beledigen, misbruiken, lastigvallen, stalken, bedreigen of anderszins schenden van de wettelijke 
rechten (zoals rechten op privacy en publiciteit) van anderen.
Publiceer, post, upload, verspreid of verspreid elk ongepast, profaan, lasterlijk, inbreukmakend, 
obsceen, onfatsoenlijk of onwettig onderwerp, naam, materiaal of informatie.
Upload bestanden die software of ander materiaal bevatten dat wordt beschermd door intellectuele 
eigendomswetten (of door privacyrechten van publiciteit), tenzij u de rechten daarop bezit of 
beheert of alle benodigde toestemmingen hebt ontvangen.
Upload bestanden die virussen, beschadigde bestanden of andere vergelijkbare software of 
programma's bevatten die de werking van de computer van een ander kunnen schaden.
Adverteren of aanbieden om goederen of diensten te verkopen of te kopen voor zakelijke doeleinden, 
tenzij een dergelijke communicatiedienst dergelijke berichten specifiek toestaat.
Voer enquêtes, wedstrijden, piramidespelen of kettingbrieven uit of stuur ze door.
Download elk bestand dat door een andere gebruiker van een communicatiedienst is gepost en waarvan 
u weet of redelijkerwijs zou moeten weten dat het niet op een dergelijke manier legaal kan worden 
verspreid.
Vervals of verwijder de toeschrijvingen van auteurs, wettelijke of andere gepaste kennisgevingen of 
eigendomsaanduidingen of labels van de oorsprong of bron van software of ander materiaal in een 
bestand dat wordt geüpload.
Elke andere gebruiker beperken of verhinderen de communicatiediensten te gebruiken en ervan te 
genieten.
Een gedragscode of andere richtlijnen overtreden die van toepassing kunnen zijn op een bepaalde 
communicatiedienst.
Oogst of verzamel informatie over anderen, inclusief e-mailadressen, zonder hun toestemming. 
Overtreding van toepasselijke wet- of regelgeving.
Hygiënecode Online is niet verplicht toezicht te houden op de communicatiediensten. Hygiënecode 
Online behoudt echter het recht om materialen geplaatst op een Communicatiedienst te beoordelen en 
materialen naar eigen goeddunken te verwijderen. Hygiënecode Online behoudt zich het recht voor om 
uw toegang tot een of alle communicatiediensten op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving 
om welke reden dan ook te beëindigen.


Hygiënecode Online behoudt zich te allen tijde het recht voor om alle informatie vrij te geven die 
nodig is om te voldoen aan toepasselijke wet-, regelgeving, juridische procedures of 
overheidsverzoeken, of om informatie of materialen, geheel of gedeeltelijk, in Hygiënecode Online's 
te bewerken, te weigeren of te verwijderen. naar eigen goeddunken.


Wees altijd voorzichtig bij het verstrekken van persoonlijk identificeerbare informatie over uzelf 
of uw kinderen in een communicatiedienst. Hygiënecode Online heeft geen controle over of 
onderschrijft de inhoud, berichten of informatie in een communicatiedienst en daarom wijst 
Hygiënecode Online specifiek elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de communicatiediensten 
en alle acties die voortvloeien uit uw deelname aan een communicatiedienst. Managers en hosts zijn 
geen gemachtigde Hygiënecode Online-woordvoerders, en hun standpunten komen niet noodzakelijk 
overeen met die van Hygiënecode Online.


Materialen die naar een communicatiedienst zijn geüpload, kunnen onderhevig zijn aan geposte 
beperkingen op gebruik, reproductie en / of verspreiding. U bent verantwoordelijk voor het naleven 
van dergelijke beperkingen als u het materiaal downloadt.


MATERIALEN GELEVERD AAN Hygiënecode Online OF GEPLAATST OP ELKE Hygiënecode Online WEBSITE
Hygiënecode Online claimt geen eigendom van de materialen die u aan Hygiënecode Online levert 
(inclusief feedback en suggesties) of plaatst, uploadt, invoert of indient op een Hygiënecode 
Online- website of de bijbehorende services (gezamenlijk "Inzendingen"). Door uw inzending echter 
te plaatsen, uploaden, invoeren, verstrekken of in te dienen, verleent u Hygiënecode Online, de 
aangesloten bedrijven en de noodzakelijke sublicentiehouders toestemming om uw inzending te 
gebruiken in verband met de werking van hun internetbedrijven, inclusief, maar niet beperkt tot, de 
rechten op: kopiëren, uw inzending verspreiden, verzenden, openbaar weergeven, openbaar uitvoeren, 
reproduceren, bewerken, vertalen en opnieuw formatteren; en om uw naam te publiceren in verband met 
uw inzending.


Er wordt geen vergoeding betaald met betrekking tot het gebruik van uw inzending, zoals hierin 
bepaald. Hygiënecode Online is niet verplicht om uw inzending te plaatsen of te gebruiken en mag 
elke inzending op elk moment naar eigen goeddunken van Hygiënecode Online verwijderen.


Door uw inzending te plaatsen, te uploaden, in te voeren, te verstrekken of in te dienen, 
garandeert en verklaart u dat u alle rechten op uw inzending bezit of anderszins beheert, zoals 
beschreven in dit gedeelte, inclusief, maar niet beperkt tot, alle rechten die u nodig heeft om te 
leveren, te posten, de inzendingen uploaden, invoeren of indienen.


AANSPRAKELIJKHEID DISCLAIMER
DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN INBEGREPEN IN OF BESCHIKBAAR VIA DE Hygiënecode 
Online WEB-SITE KAN ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN. WIJZIGINGEN ZIJN PERIODIEK 
TOEGEVOEGD AAN DE INFORMATIE HIERIN. Hygiënecode Online EN / OF HAAR LEVERANCIERS KUNNEN TE ALLEN 
TIJDE VERBETERINGEN EN / OF WIJZIGINGEN
AANBRENGEN IN DE Hygiënecode Online-WEBSITE. ADVIES ONTVANGEN VIA DE Hygiënecode Online WEBSITE MAG 
NIET WORDEN GERELATEERD VOOR PERSOONLIJKE, MEDISCHE, JURIDISCHE OF


FINANCIËLE BESLISSINGEN EN U MOET EEN GESCHIKTE PROFESSIONAL RAADPLEGEN VOOR SPECIFIEK ADVIES OP 
MAAT VAN UW SITUATIE.


Hygiënecode Online EN / OF HAAR LEVERANCIERS DOEN GEEN VERKLARINGEN OVER DE GESCHIKTHEID, 
BETROUWBAARHEID, BESCHIKBAARHEID, TIJDIGHEID EN NAUWKEURIGHEID VAN DE INFORMATIE, SOFTWARE, 
PRODUCTEN, DIENSTEN EN GERELATEERDE GRAFIEK OP DE Hygiënecode Online WEBSITE VOOR ELKE WEBSITE. 
VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WORDEN ALLE GEGEVENS, SOFTWARE, PRODUCTEN, 
DIENSTEN EN GERELATEERDE GRAFIEK "AS IS" GELEVERD ZONDER ENIGE GARANTIE OF VOORWAARDEN. Hygiënecode 
Online EN / OF HAAR LEVERANCIERS WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT 
DEZE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN AANVERWANTE GRAFIEK AF, MET INBEGRIP VAN ALLE 
IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEKE GARANTIE.


ZELFS ALS Hygiënecode Online OF ENIGE VAN HAAR LEVERANCIERS IS GEMIDDELD OP DE MOGELIJKHEID VAN 
SCHADE. OMDAT SOMMIGE STATEN / RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID 
VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOESTAAN, IS DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET 
OP U VAN TOEPASSING. ALS U NIET TEVREDEN BENT OVER ENIGE GEDEELTE VAN DE Hygiënecode 
Online-WEBSITE, OF MET EEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, IS UW ENIGE EN UITSLUITENDE 
VERHAALSMOGELIJKHEID HET
GEBRUIK VAN DE Hygiënecode Online-WEBSITE TE STOPPEN.


SERVICE CONTACT: sales@hygienecodeonline.nl


BEËINDIGING / BEPERKING TOEGANG
Hygiënecode Online behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, uw toegang tot de 
Hygiënecode Online-website en de gerelateerde diensten of enig deel daarvan op elk moment en zonder 
kennisgeving te beëindigen. ALGEMEEN Voor zover maximaal toegestaan door de wet, is deze 
overeenkomst onderworpen aan de wetten van de staat Washington, VS en stemt u hierbij in met de 
exclusieve jurisdictie en locatie van rechtbanken in San Mateo County, Californië, VS in alle 
geschillen die voortvloeien uit of met betrekking tot het gebruik van de Hygiënecode 
Online-website. Het gebruik van de Hygiënecode Online-website is niet toegestaan in enige 
jurisdictie die niet alle regels van deze voorwaarden en bepalingen nakomt, inclusief maar niet 
beperkt tot deze paragraaf. U gaat ermee akkoord dat er geen joint venture, partnerschap, 
werkgelegenheid, of een agentschapsrelatie bestaat tussen u en Hygiënecode Online als gevolg van 
deze overeenkomst of het gebruik van de Hygiënecode Online-website. De uitvoering van deze 
overeenkomst door Hygiënecode Online is onderworpen aan de bestaande wetten en juridische 
procedures, en niets in deze overeenkomst is in strijd met het recht van Hygiënecode Online om te 
voldoen aan verzoeken van de overheid, rechtbanken en wetshandhavers of vereisten met betrekking 
tot uw gebruik van de Hygiënecode Online-website of verstrekte informatie. aan of verzameld door 
Hygiënecode Online met betrekking tot dergelijk gebruik. Als wordt vastgesteld dat een deel van 
deze overeenkomst ongeldig of niet- afdwingbaar is in overeenstemming met de toepasselijke 
wetgeving, inclusief, maar niet beperkt tot, de hierboven vermelde garantiedisclaimers en 
aansprakelijkheidsbeperkingen, dan wordt de

ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare 
bepaling die het meest overeenkomt met de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling en de rest van 
de overeenkomst blijft van kracht. Tenzij hierin anders vermeld, vormt deze overeenkomst de 
volledige overeenkomst tussen de gebruiker en Hygiënecode Online met betrekking tot de Hygiënecode 
Online-website en vervangt deze alle eerdere of gelijktijdige communicatie en voorstellen, hetzij 
elektronisch, mondeling of schriftelijk, tussen de gebruiker en Hygiënecode Online met betrekking 
tot de Hygiënecode Online-website. Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van elke 
kennisgeving in elektronische vorm is ontvankelijk in gerechtelijke of administratieve procedures 
op basis van of in verband met deze overeenkomst in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als 
andere bedrijfsdocumenten en documenten die oorspronkelijk zijn gegenereerd en bijgehouden in 
gedrukte vorm.


KENNISGEVING VAN AUTEURSRECHT EN HANDELSMERK:
Alle inhoud van de Hygiënecode Online-website is: Copyright 2016 door Hygiënecode Online BV en / of 
haar leveranciers. Alle rechten voorbehouden.
HANDELSMERKEN
De namen van daadwerkelijke bedrijven en producten die hierin worden genoemd, kunnen de 
handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaren.


De hierin weergegeven voorbeeldbedrijven, organisaties, producten, mensen en evenementen zijn 
fictief. Geen enkele associatie met een echt bedrijf, organisatie, product, persoon of evenement is 
bedoeld of moet worden afgeleid.


Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.


MEDEDELINGEN EN PROCEDURE VOOR HET INDIENEN VAN CLAIMS VAN INBREUK OP AUTEURSRECHT
Ingevolge titel 17, Code van de Verenigde Staten, sectie 512 (c) (2), moeten meldingen van 
vermeende auteursrechtschendingen volgens de Amerikaanse auteursrechtwet worden verzonden naar de 
aangewezen agent van de serviceprovider. ALLE ONDERZOEKEN DIE NIET VAN TOEPASSING ZIJN OP DE 
VOLGENDE PROCEDURE ZULLEN GEEN REACTIE ONTVANGEN. Zie Mededelingen en
procedure voor het indienen van claims wegens inbreuk op het auteursrecht.