Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN HYGIËNECODE ONLINE:                                        klik hier voor de AVG voorwaarden

* Gebruiker/ resseler: HACCP Oplossing B.V.

1.Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities  gebruikt, tenzij anders  is  aangegeven of uit de context anders blijkt:
  1. HACCP Oplossing B.V. : de gebruiker van deze algemene voorwaarden: HACCP Oplossing B.V. gevestigd te Zundert , ingeschreven bij de Kamer van Koop handel onder KvK -nummer; 72061006
  2. klant: ieder bedrijf die met HACCP Oplossing B.V. een overeenkomst is aangegaan om gebruik te kunnen maken van de software; HACCP Oplossing B.V. het systeem Hygiënecode Online
  3. overeenkomst: de overeenkomst tussen HACCP Oplossing B.V. en de klant waarbij aan de klant  een licentie wordt verleend voor het gebruik van de software;
  4. software: de online (mobile) applicatie, website, online diensten of API koppeling (inclusief updates) die in het kader van de overeenkomst door HACCP Oplossing B.V. aan de klant ter beschikking wordt gesteld; het systeem Hygiënecodeonline
  5. website: de website Hygiënecode online.nl met de inlog.

2.Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten inzake  het leveren van diensten door HACCP Oplossing B.V. aan de klant en voorts op alle (overige) rechtshandelingen tussen HACCP Oplossing B.V. en de klant, waaronder mede begrepen onderhandeling - en  andere precontractuele situaties.
 2. De onderhavige  voorwaarden  zijn  eveneens  van toepassing  op alle overeenkomsten met HACCP Oplossing B.V. voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden,  blijven de  overige  bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig  van toepassing. De nietige   of vernietigde bepalingen zullen door  HACCP Oplossing B.V. vervangen worden,  waarbij voor zoveel mogelijk  het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 6. Indien HACCP Oplossing B.V. niet steeds de strikte  naleving  van  deze  voorwaarden  verlangt,  brengt  dit  niet met zich mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat HACCP Oplossing B.V. het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
 7. Gedurende de overeenkomst heeft HACCP Oplossing B.V. het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

 

3.Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen van HACCP Oplossing B.V. zijn vrijblijvend.
 2. HACCP Oplossing B.V. is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk -, zet - of programmeerfouten in haar offerte, e -mailberichten of op de website.
 3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

 

4.Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de  klant het gehele registratieproces heeft doorlopen.
 2. Alle gegevens die de klant tijdens het registratieproces invult, dienen volledig  te zijn en overeen te stemmen met de waarheid.
 3. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, stuurt HACCP Oplossing B.V. de klant een e-mail.  Met de inlogcodes voor het systeem. (Een proefaccount geld voor 2 weken.) Voordat de  klant zich kan registreren,  dient de klant aan te klikken dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

 

5.Looptijd van de overeenkomst en opzegging

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd.
 2. De contract periode is 1 jaar en wordt stilzwijgend verlengd.
 3. Na het jaar is het per periode (3 maandelijks) opzegbaar via de mail. (info@haccpoplossing.nl)
 4. Na beëindiging van de overeenkomst heeft de klant niet meer het recht de software te  gebruiken. De door  de klant ingevoerde data wordt 6 maanden na beëindiging van de overeenkomst verwijderd.

 

5.Uitvoering van de overeenkomst

 1. Met de software kan de klant zijn HACCP online beheren. Een omschrijving van de werking van de software staat op de website www.hygienecodeonline.nlomschreven.
 2. HACCP Oplossing B.V. zal de overeenkomst naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren.
 3. HACCP Oplossing B.V. heeft het recht om op elk moment de software buiten gebruik te stellen als een computervirus, bug, hacker attack of andere technische problemen het gebruik van de software (deels) belemmeren.
 4. De klant heeft geen recht op functies die door de klant zijn gewenst, maar die  niet in de software  aanwezig  zijn, tenzij met Hygiënecode  online  schriftelijk  of  elektronisch is  overeengekomen  dat deze  functies  wel  in de software aanwezig zouden zijn.
 5. HACCP Oplossing B.V. heeft het recht de overeenkomst (deels) door derden te laten uitvoeren.

 

6.Verplichtingen van de klant

 1. De klant draagt er zorg  voor dat  alle  gegevens, waarvan HACCP Oplossing B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan HACCP Oplossing B.V. worden verstrekt.
 2. De klant dient zich te onthouden van  gedragingen  welke het HACCP Oplossing B.V. onmogelijk maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren.
 3. De klant is gehouden HACCP Oplossing B.V. onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
 4. Alle gegevens worden opgeslagen en worden alleen gebruikt voor het versturen van facturen en worden niet gedeeld met andere.

 

7.Productspecificaties

 1. HACCP Oplossing B.V. behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen en aanvullingen aan te brengen aan de  software, ingevolge  de  technische  evolutie  van de software. HACCP Oplossing B.V. waarborgt bij een eventuele gewijzigde  productspecificatie  een  gelijkwaardige  functionaliteit  en  prestatie  van de software. Veranderingen worden uitgevoerd in opdracht van Online Hygiëne B.V. aan Flexiwebs.

 

8.Prijzen en proefperiode

 1. De prijzen voor het gebruik van de software staan op de website/offerte vermeld.
 2. Alle vermelde prijzen zijn in euro en excl. btw. En exclusieve reiskosten, parkeerkosten en verzendkosten.
 3. HACCP Oplossing B.V. heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen. De klant wordt vooraf schriftelijk of via de e -mail van een prijswijziging op de hoogte gesteld.
 4. Gedurend een proefperiode van 7 dagen kan de klant vrijblijvend kosteloos gebruik maken van de software. Indien de klant zijn proefaccount omzet naar een betaalaccount, dan geschiedt de omzetting direct en worden vanaf die datum de kosten voor het gebruik van de software aan de klant in rekening gebracht.

9.Betaling

 1. Betaling dient te geschieden zonder korting, compensatie of opschorting per bank binnen 7 dagen na de factuurdatum. Facturen worden per mail verzonden.
 2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant van rechtswege in  verzuim. In  dat geval is  de  klant, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering,  nadat  de  klant  in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten word en vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,-.
 3. Binnenkomende  betalingen strekken  tot voldoening  van de  oudst openstaande posten         – rente en komsten daaronder begrepen -, zelfs al verklaart de klant te dien aanzien anders.
 4. Rechten worden aan de klant steeds verleend onder de voorwaarde dat de klant de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
 5. Indien de klant een factuur niet binnen 30 dagen na de factuurdatum betaald heeft, dan heeft HACCP Oplossing B.V. het recht de toegang tot de dienst te blokkeren totdat alle openstaande facturen  (inclusief rente en kosten) zijn voldaan. Hygiënecode online / HACCP Oplossing B.V.  kan  niet  aansprakelijk  worden  gesteld  voor  de  eventuele  schade die de klant door de blokkering lijdt.
 6. Voor het opnieuw aansluiten van de klant rekenen wij u €100.00. Als dit betaald is word het systeem weer aan gesloten.

10.Wijziging factuuradres of verhuizing

 

 1. Indien de klant verhuist dan wel het factuuradres van de klant wijzigt, dient de klant daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe woon -, verblijf - of vestigingsplaats en/of nieuw factuuradres schriftelijk, via de e-mail of via zijn account aan HACCP Oplossing B.V. door te geven. Dit geld ook voor Naam wijzigingen of nieuwe eigenaar van de onderneming.

 

11.Wijziging overeenkomst

 1. Wijzigingen op de overeenkomst van welke aard dan ook, moeten schriftelijk of via de e-mail door HACCP Oplossing B.V. aanvaard worden.

 

12.Gebruik van de software

 1. De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik van zijn account en wachtwoorden.
 2. Het is de klant niet toegestaan om de software te gebruiken in strijd met het bepaalde in de overeenkomst, deze algemene voorwaarden, de relevante en toepasselijke  wettelijke  bepalingen,  goede  zeden  en openbare orde, gedragscodes en overige regels vastgesteld door overheidsinstanties.
 3. Het is de klant niet toegestaan:
 4. de kwetsbaarheid van een computersysteem of netwerk te onderzoeken of te testen of de beveiliging zonder dat de rechthebbende daar expliciet toestemming voor heeft gegeven te doorbreken;
 5. computervirussen te creëren, te introduceren of te verspreiden;
 6. zodanig  gebruik  te maken van de software dat daardoor de juiste  werking  van computersystemen van HACCP Oplossing B.V. of derden worden gehinderd dan wel dat daardoor andere gebruikers van de software worden gehinderd respectievelijk belemmerd;
 7. de  software  te  gebruiken in strijd met de wet, internationale  regelgeving  of rechten van derden.
 8. De klant is verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste toepassing in zijn organisatie van de software en voor het in acht nemen van door HACCP Oplossing B.V. gegeven instructies en/of adviezen.
 9. De klant draagt zorg voor het goed functioneren van zijn apparatuur/wifi/internetverbinding dan wel voor overige technische voorzieningen welke gebruikt dienen te worden voor het benaderen en gebruiken van de software.
 10. De klant zal HACCP Oplossing B.V. onmiddellijk van alle relevante feiten en omstandigheden op de hoogte stellen zodra hij ongeoorloofd gebruik van de software constateert.
 11. Het is de klant enkel toegestaan de software te gebruiken voor het doel waarvoor de software  aan de  klant ter beschikking is gesteld.
 12. Indien een gebrek aan de software of programmadefect veroorzaakt is door een handelen en/of nalaten van de  klant,  dan zijn  alle kosten die  HACCP Oplossing B.V.   heeft moet maken om  het gebrek  of programmadefect  te herstellen voor rekening van de klant.
 13. HACCP Oplossing B.V. heeft het recht de software (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken, indien de klant ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens HACCP Oplossing B.V. niet nakomt, dan wel indien de klant en/of de gebruikers van de software in strijd handelen met deze algemene voorwaarden. HACCP Oplossing B.V. zal de  klant  van  haar  voornemen  tot  buitengebruikstelling  vooraf  in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van HACCP Oplossing B.V. kan worden verlangd.

 

13.Inloggegevens

 1. De klant dient uiterst zorgvuldig om te gaan met – en is verantwoordelijk voor – zijn inloggegevens. Indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inloggegevens van de klant, dan kan HACCP Oplossing B.V. daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 2. Indien de klant constateert dat een derde ongeautoriseerd gebruik maakt van zijn inlogcodes, dan dient de klant HACCP Oplossing B.V. daarvan onverwijld in kennis te stellen.

 

14.Vrijwaringen

 1. Mochten gegevens, die  met gebruik  van de software  worden ingevoerd, onjuist en/of onrechtmatig zijn, dan draagt de klant daar volledig zelfstandig alle verantwoordelijkheid voor. De klant vrijwaart HACCP Oplossing B.V. voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door de klant met gebruik van de software gegenereerde gegevens onrechtmatig zijn.

 

15.Intellectueel eigendom

 1. Door het ter beschikking stellen van  software,  websites,  databestanden,  apparatuur,  online  diensten, applicaties  en dergelijke  worden  geen auteursrechten  in de  zin  van de Auteurswet overgedragen. De klant verwerft niet -exclusieve gebruiksrechten welke niet overdraagbaar zijn aan derden. Het is de klant niet toegestaan de software te verkopen of te verhuren. Alle rechten van intellectuele eigendom op de ter beschikking gestelde software, websites, online diensten, applicaties en dergelijke berusten uitsluitend bij HACCP Oplossing B.V. of bij haar licentiegever.
 2. Het is  de  klant niet toegestaan, zonder voorafgaande  toestemming van HACCP Oplossing B.V. , enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de software databanken, documentatie of materialen te verwijderen, te wijzigen of onherkenbaar te maken.
 3. De klant verbindt zich op geen enkele wijze inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van HACCP Oplossing B.V.  / Hygiënecode Online
 4. Het is HACCP Oplossing B.V. toegestaan om technische maatregelen te nemen en te onderhouden ter bescherming van de intellectuele eigendomsrechten op de software.
 5. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van HACCP Oplossing B.V.  , mag de klant  geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de software heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.
 6. De in dit artikel genoemde rechten blijven eigendom van HACCP Oplossing B.V.  ongeacht de  door de klant  en/of door welke derden dan ook aangedragen suggesties  en/of ideeën ter verbetering  en/of wijziging  van de software.
 7. Het is  de klant niet toegestaan (een gedeelte  van) de software  dat door HACCP Oplossing B.V.  ter beschikking is gesteld te kopiëren, reproduceren, aanpassen, de -assembleren, de -compileren,  namaken,  wijzigen, analyseren of reconstrueren zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming  van  HACCP Oplossing B.V. .
 8. Indien de klant in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van HACCP Oplossing B.V. , dan heeft HACCP Oplossing B.V. het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang  te  beëindigen, zonder dat de klant  recht heeft op enige  vorm  van compensatie,  en dan wordt alle  schade die HACCP Oplossing B.V.  daardoor heeft geleden aan de klant in rekening gebracht.
 9. HACCP Oplossing B.V. heeft het recht de naam van de klant en/of het logo van de klant op ha ar website te plaatsen als zijnde een klant van HACCP Oplossing B.V. .

 

16.Niet nakoming, ontbinding en opschorting

 1. HACCP Oplossing B.V. is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijk tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering daarvan op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens  toekomende  rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:
  1. de klant in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen of deze algemene voorwaarden;
  2. de klant surseance van betaling aanvraagt; faillissement van de klant wordt aangevraagd;
 2. het bedrijf van de klant wordt stilgelegd of geliquideerd;
 3. een onderhands akkoord wordt aangeboden;
 4. op enig vermogensbestanddeel van de klant beslag wordt gelegd.

 

17.Aansprakelijkheid en verjaring

 1. HACCP Oplossing B.V. kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
  1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 20 van deze algemene voorwaarden;
  2. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die  door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
 2. HACCP Oplossing B.V. streeft ernaar de software 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de  toegang  onderbreken,  onder meer door onderhoudswerken, updating en/of om een andere technische reden. HACCP Oplossing B.V. is niet aansprakelijk voor dergelijke onderbrekingen.
 3. HACCP Oplossing B.V. garandeert niet dat de software te allen tijde en zonder fouten, onderbrekingen of storingen toegankelijk is. De klant erkent dat de dienstverlening onderbroken kan worden door diverse redenen. HACCP Oplossing B.V. zal pogen een volledige continuïteit van de software te leveren en binnen aanvaardbare termijnen de onderbreking te herstellen. HACCP Oplossing B.V. is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de tijdelijke onderbreking van de software, tenzij de onderbreking van de software door toedoen van HACCP Oplossing B.V. onredelijk lang is.
 4. HACCP Oplossing B.V. kan op geen enkele wijze aansprakelijk  worden  gesteld voor het verlies  van door de klant toegepaste inlogcodes. HACCP Oplossing B.V. is  nimmer aansprakelijk  voor schade of kosten  die  het gevolg zijn van misbruik dat van inlogcodes wordt gemaakt.
 5. De software wordt  via  het internet en mobiele  netwerken  ter beschikking  gesteld.  Dit betekent dat de kwaliteit of de beschikbaarheid van de software kan  worden  beïnvloed  door  factoren  die  niet  aan HACCP Oplossing B.V. zijn toe te rekenen. HACCP Oplossing B.V. kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die de klant lijd t doordat de software niet of niet volledig beschikbaar is of kan worden gebruikt.
 6. HACCP Oplossing B.V. is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook  geleden door de  klant verband houdende met het (niet) functioneren van apparatuur, programmatuur of (internet)verbindingen van de klant.
 7. HACCP Oplossing B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid omtrent de diensten van derden.
 8. Materiële  schade alsmede alle  andere  schade aan computers, netwerken, centrales  en hard - en software ten gevolge  van aansluiting  op het internet of het gebruik  van internet kan HACCP Oplossing B.V. nimmer worden aangerekend. HACCP Oplossing B.V. kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of wijziging van mobiele apparaten van de klant als  gevolg  van  het  downloaden  of  het  gebruik  van  de software.
 9. De klant dient te allen tijde zelf zorg te dragen voor juistheid van de door hem ingevoerde data. HACCP Oplossing B.V. is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van data. Alle data wordt opgeslagen door HACCP Oplossing B.V. 
 10. HACCP Oplossing B.V. is nooit verantwoordelijk voor de koppelingen in het systeem. Door een koppeling komt u altijd in een andere digitale omgeving en gelden de algemene voorwaarden van dat bedrijf. Ook over de werking van de gekoppelde systemen is HACCP Oplossing niet verantwoordelijk.

 

 1. Iedere aansprakelijkheid van HACCP Oplossing B.V. voor gevolgschade is  uitgesloten.  Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemist besparingen,  verliezen,  kosten gemaakt  ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische  gegevens  en/of schade door vertraging  in  de  transport van het dataverkeer, kosten en schade ten gevolge van verminking, vernietiging, beschikbaarheid of zoekraken van data.
 2. Indien HACCP Oplossing B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van HACCP Oplossing B.V. beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van HACCP Oplossing B.V. gedane uitkering. Indien de verzekeraar in  enig  geval niet tot uitkering  overgaat  of de  schade niet door de verzekering  wordt gedekt, is  de aansprakelijkheid van HACCP Oplossing B.V. beperkt tot het maandelijkse factuurbedrag exclusief btw.
 3. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden  niet indien de  schade te  wijten  is  aan opzet of bewuste roekeloosheid van HACCP Oplossing B.V. of haar ondergeschikten.
 4. De klant vrijwaart HACCP Oplossing B.V.  voor vorderingen die  derden tegen  HACCP Oplossing B.V.  instellen ter  zake van voorvallen,  daden  of nalatigheden,  waarvoor  Hygiënecode  online   niet  aansprakelijk  is  ingevolge het voorgaande. De  klant  is  gehouden  Hygiënecode  online  op  eerste  verzoek  schadeloos  te  stellen  voor alle kosten, schaden en interesten  die  voor  Hygiënecode  online  mochten  ontstaan  als  direct  of indirect gevolg van een door een derde tegen haar ingestelde vordering als bedoeld in dit lid.
 5. Elk recht van schadevergoeding op grond van dit artikel vervalt, indien niet binnen 1/2 jaar waarop de  schade  zich heeft voorgedaan een rechtsvordering daartoe of namens de klant is ingesteld.
 6. Indien de klant niet, niet tijdig of niet naar behoren zijn contractuele verplichtingen of zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet nakomt of onrechtmatig jegens HACCP Oplossing B.V. handelt, dan dient de klant alle schade te vergoeden die HACCP Oplossing B.V. daardoor heeft geleden.
 7. HACCP Oplossing B.V. of personeel is nooit verantwoordelijk voor de informatie die door koppelingen/API verbinding wordt weergegeven. 
 8. HACCP Oplossing B.V. is nooit verantwoordelijk voor informatie die gebruikers gebruiken voor hun eigen etiket- of allergenenwetgeving.

 

18.Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst door HACCP Oplossing B.V. dienen door de klant direct aan HACCP Oplossing B.V. en in ieder geval binnen 8 dagen na de dag dat de klacht is ontstaan kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd  mogelijke  omschrijving  van  de tekortkoming te bevatten, zodat HACCP Oplossing B.V. in staat is adequaat te reageren. Klachten die te laat worden ingediend worden niet in behandeling genomen.
 2. Het in behandeling nemen  van een  klacht impliceert niet dat  HACCP Oplossing B.V.  erkent dat de  uitvoering van d e overeenkomst gebrekkig is.
 3. Na het indienen van de klacht dient de klant  HACCP Oplossing B.V.  de  gelegenheid te  geven de  gegrondheid  van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven  om  alsnog  haar verplichtingen  na  te komen.
 4. Indien het alsnog nakomen van de overeenkomst niet meer mogelijk of zinvol is, zal HACCP Oplossing B.V. slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 18 van deze algemene voorwaarden.

Overmacht:

 1. HACCP Oplossing B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant, indien HACCP Oplossing B.V. daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt (“overmacht”).
 2. Onder overmacht dient o.a. te worden verstaan: storingen in de  verbindingen  van en met het internet, virusinfectie of computervredebreuk door derden, storingen in de energie - of materiaal aanvoer, weersomstandigheden,  stakingen,  diefstal,  ziekte  van  de  natuurlijke  persoon  die  namens   HACCP Oplossing B.V. de overeenkomst uitvoert en overheidsmaatregelen. Onder overmacht wordt tevens begrepen iedere gebeurtenis  of omstandigheid  ten gevolge  waarvan nakoming door       HACCP Oplossing B.V. zo bezwaarlijk en/of kostbaar is geworden in vergelijking met de omstandigheid ten tijde  van  het  aangaan van  de  overeenkomst, naar het oordeel van HACCP Oplossing B.V. , in redelijkheid niet meer kan worden verlangd.
 3. In geval van overmacht zal HACCP Oplossing B.V. vooralsnog ontheven zij n van haar verplichting tot het ter beschikking stellen van de software. Het zal van de omstandigheden van het  geval afhangen  of dat  geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, uit te voeren, zullen zowel HACCP Oplossing B.V. als de klant, eventueel onder aanpassing van de door de klant te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.

 

19.Geheimhouding

 

 1. Elk der partijen is gehouden alle gegevens en informatie betreffende de  ander partij of diens  bedrijf, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot ideeën, methoden, prijzen, klanten en relaties en know-how, zowel tijdens als na beëindiging van deze overeenkomst, geheim te  (doen)  houden,  voor  zover  deze gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben.
 2. HACCP Oplossing B.V. behoudt zich het recht voor de in het kader van de uitvoering van de overeenkomst vergaarde kennis en ervaring voor ander doeleinden te gebruiken.

 

20.Verwerking van gegevens

 1. Voor HACCP Oplossing B.V. is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de  verwerking  van deze gegevens handelt HACCP Oplossing B.V. volgens de toepasselijke wet  -  en regelgeving (Wet bescherming persoonsgegevens) en volgens haar privacy statement  die  op  de  website staat.
 2. Om inzage van persoonsgegevens  door onbevoegden  te  voorkomen, heeft HACCP Oplossing B.V. verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde  vernietiging  en  onbedoeld  verlies  van  persoonsgegevens. De persoonsgegevens  en handelingen  van de  klant worden  beveiligd  door het gebruik van geavanceerde veiligheidssystemen.
 3. De klant is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in  de  zin  van  artikel  1  sub d Wbp. De klant vrijwaart HACCP Oplossing B.V. voor aanspraken van gebruikers van wie persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door de klant wordt gehouden, tenzij de klant bewijst dat de feiten die  aan de  aanspraak ten  grondslag liggen uitsluitend aan HACCP Oplossing B.V. toegerekend moeten worden.
 4. De klant staat ervoor in dat de verwerking van persoonsgegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van derden.
 5. HACCP Oplossing B.V. verwerkt de gegevens uitsluitend in opdracht van de klant. HACCP Oplossing B.V. zal de gegevens alleen verwerken voor zover dit noodzakelijk is om de dienstverlening ten  behoeve  van de  klant in het kader van de overeenkomst te  kunnen  verlenen.  HACCP Oplossing B.V.  garandeert dat  zij de  gegevens niet zal verwerken voor eigen doeleinden. HACCP Oplossing B.V. behandelt de gegevens vertrouwelijk.

 

21.Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op elke overeenkomst tussen HACCP Oplossing B.V. en de klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle  geschillen ter  zake van overeenkomsten tussen de  klant en HACCP Oplossing B.V. worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar HACCP Oplossing B.V. gevestigd is.

Heeft u nog vragen over deze algemene voorwaarden van HACCP oplossing / Hygiënecode Online? neem dan contact op.