Hygienecode online - BLOG

hygiëne vraagstukken rondom Corona. 

Want hygiënisch werken is juist NU van allerhoogste prioriteit. Ondanks de hectiek willen we je graag helpen met de onderstaande tips. Voor je eigen veiligheid en die van je medewerkers. Samen blijven we gezond en veilig. 

Persoonlijke hygiëne:

 1. Verplicht melden bij leidinggevende bij al lichte gezondheidsklachten en dan in overleg bepalen of thuisblijven noodzakelijk is of niet.
 2. Bij koorts melden bij leidinggevende en niet het bedrijf betreden maar thuis blijven.
 3. Verplicht omkleden op locatie, dagelijks in zijn geheel schone kleding.
 4. Naast standaard handen reinigen aanvullend ontsmetting gel gebruiken.
 5. Wanneer het hoofd aangeraakt wordt tussentijds handen met alcohol gel ontsmetten.

 Reinigen en ontsmetten:

 1. Materialen en werkbanken vaker tussendoor reinigen en ook vaker ontsmetten.
 2. Productieruimten dagelijks nat reinigen en ontsmetten.
 3. Let bij ontsmetten op de juiste dosering en inwerktijd van uw middel op het te ontsmetten onderdeel, voor een optimale werking.

 Productie en verkoop:

 1. Houd in alles 1,5 meter afstand bij communicatie en werkzaamheden (stelregel 2 arm lengtes)
 2. Zorg in productie en winkel voor voldoende ventilatie.
 3. Communiceer in de winkel dat er alleen met pin betaald kan worden.
 4. Bij productie van gebak is een mondkapje aan te raden.
 5. In de winkel extra afscherming van het onverpakt eindproduct en klant vergroten naar 1,5 meter en  ga zo tijdelijk zelfbediening stoppen, dus alles aanreiken, bakjes met zelfbedieningstangen voor broodjes e.d even een periode niet gebruiken.
 6. Producten aanbieden/laten proeven via proefplankjes dient gestopt te worden.
 7. Pinautomaat en de deurklink van de winkeldeur minimaal ieder half uur met ontsmettingsspray afnemen.

 Transport:

 1. In overleg met afnemers afleveren bij de deur en niet de locatie betreden.
 2. Alle eindproducten verpakt afleveren.
 3. Chauffeurs geen eindproducten aanraken of anders handschoenen aantrekken.
 4. Chauffeurs alcoholgel meegeven om tussentijds extra de handen te ontsmetten.

 

 


Voedselinformatie voor consumenten - wetgeving

Nieuwe EU-wetgeving inzake voedselinformatie voor consumenten

De nieuwe Verordening (EU) nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten is op 13 december 2014 in werking getreden . De verplichting om voedingswaarde-informatie te verstrekken, is van toepassing vanaf 13 december 2016 .

De nieuwe wet combineert 2 richtlijnen in één wetgeving :

 • 2000/13 / EG - Etikettering, presentatie en reclame van levensmiddelen (van toepassing tot 12 december 2014)
 • 90/496 / EEG - Voedingswaarde-etikettering voor levensmiddelen.

Belangrijkste wijzigingen

 • Verbeterde leesbaarheid van informatie (minimale lettergrootte voor verplichte informatie)
 • Duidelijke en geharmoniseerde presentatie van allergenen (bijv. Soja, noten, gluten, lactose) voor voorverpakte levensmiddelen (nadruk op lettertype, stijl of achtergrondkleur) in de ingrediëntenlijst
 • Verplichte informatie over allergenen voor niet-voorverpakte levensmiddelen, inclusief in restaurants en cafés
 • Vereiste van bepaalde voedingswaarde-informatie voor de meeste voorverpakte bewerkte voedingsmiddelen
 • Verplichte herkomstinformatie voor vers vlees van varkens, schapen, geiten en pluimvee
 • Dezelfde etiketteringsvereisten voor online, verkoop op afstand of kopen in een winkel
 • Lijst van technische nanomaterialen in de ingrediënten
 • Specifieke informatie over de plantaardige oorsprong van geraffineerde oliën en vetten
 • Versterkte regels om misleidende praktijken te voorkomen
 • Indicatie van vervangend ingrediënt voor 'namaak'-voedingsmiddelen
 • Duidelijke aanduiding van " gevormd vlees " of " gevormde vis "
 • Duidelijke indicatie van ontdooide producten.

Meer info? mail naar info@haccpoplossing.nl 

Start met je allergenen informatie digitaal, klik hier


Informatieblad 85: Belangrijke Wijzigingen:

De NVWA heeft enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd in het Informatieblad 85 aangaande microbiologische criteria. Wat is kant-en-klaar volgens de toezichthouder? Hoe dient Listeria te worden beheerst? HCO zet de vijf belangrijkste wijzigingen in Infoblad 85 op een rij.

1. Belangrijke wijziging in de definitie van ‘kant-en-klaar’

De nieuwe definitie: ‘Levensmiddelen die door de producent of de fabrikant bedoeld zijn om rechtstreeks door de mens te worden geconsumeerd, zonder dat verhitting of een andere bewerking nodig is om relevante micro-organismen te elimineren of tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen.’ De producent bepaalt dus of een levensmiddel een ‘kant-en-klaar’ levensmiddel is, de NVWA toetst. Deze toetsing zal zich vooral richten op de effectiviteit van het gegeven bereidingsadvies en of het bereidingsadvies passend is gezien het ‘redelijkerwijs te verwachten gebruik’ (ook in het kader van ‘bekend oneigenlijk gebruik’ vanuit HACCP), met name bij voorgegaarde producten, magnetronmaaltijden biefstuk/steak, en door de consument te frituren (deeg) producten.er

De oude definitie: ‘Levensmiddelen bestemd voor directe menselijke consumptie zonder dat het hoeft te worden gekookt of anderszins verder verwerkt om een microbiologisch gevaar (zoals Listeria monocytogenes) effectief te elimineren of reduceren. Hieronder vallen alle levensmiddelen die als zodanig door de producent worden beschouwd, maar aanvullend gaat de NVWA hierbij uit van de minst effectieve manier van bereiden door de consument of in de horeca (ten aanzien van eliminatie van het risico), onafhankelijk van het bereidingsvoorschrift op het etiket of in hygiënecode. Aanleiding hiervoor is, dat van de consument niet verwacht mag worden dat die een gevaar moet beheersen. Voorbeelden van (misschien minder vanzelfsprekende) kant-en-klaar levensmiddelen zijn: voorgegaarde producten, magnetronmaaltijden, biefstuk/steak, en door de consument te frituren (deeg) producten.

2. Wijziging in de melding aan NVWA bij overschrijding voedselveiligheidscriteria

Nieuwe regelgeving: ’Bij vermoeden van overschrijding van een voedselveiligheidscriterium dienen maatregelen genomen te worden om te voorkomen dat het product bij de consument terecht komt. Een levensmiddelenbedrijf dient daartoe na constateren van een (mogelijke) overschrijding te handelen zoals beschreven volgens verordening 2073/2005 artikel 7 en 178/2002 artikel 19, waaronder: onverwijld een melding te doen bij de NVWA via de NVWA website: melden door bedrijven, zie ook de meldwijzer NVWA, en samenwerken met de NVWA om het risico zo veel als mogelijk weg te nemen.’

Het volgende is weggestreept bij dit onderdeel en is dus niet meer van toepassing: ‘Ook als het schadelijke product nog geheel onder eigen beheer valt maar vrijgegeven is (geweest) voor verkoop dient een melding gedaan te worden indien mogelijk via een schadelijke grondstof, dat ook geleverd kan zijn aan een ander levensmiddelenbedrijf, er alsnog een risico is voor de consument.’

 3. Wijzigingen in de criteria voor herbestemmen

Nieuwe situatie: ‘Wanneer een product of een partij levensmiddelen niet aan de microbiologische criteria voldoet, kan deze een nadere behandeling ondergaan waardoor het desbetreffende gevaar wordt weggenomen. Aan deze andere bestemming/nadere behandeling zijn specifieke voorwaarden verbonden. Eén van de voorwaarden is dat de bevoegde autoriteit hier toestemming voor heeft verleend.

Deze toestemming dient altijd schriftelijk (e-mail kan volstaan) verkregen te worden en kan verleend worden door de vaste contactpersoon van de NVWA bij het betrokken bedrijf. De toestemming kan per losse partij worden aangevraagd of er kan een standaardwerkwijze worden afgesproken die over een langere periode toestemming geeft om dergelijke partijen te behandelen. Bij het aanvragen van de toestemming voor een individuele partij of het afspreken van een standaardwerkwijze dient aan de hieronder beschreven punten te worden voldaan of gemotiveerd te worden aangegeven waarom hiervan afgeweken wordt. Bij de beoordeling voor toestemming is het uitgangspunt dat vooraf aangetoond wordt hoe het traject continu geborgd is en blijft.

Indien het verwerkende bedrijf in een ander land is gevestigd, dient de bevoegde autoriteit van dit ontvangende land toestemming te geven voor de behandeling.’

Oude situatie: ‘Indien producten niet voldoen aan microbiologische criteria kan onder voorwaarden toestemming worden verleend door de bevoegde autoriteit voor een speciale behandeling van de partij. Deze speciale behandeling dient te garanderen dat producten weer in overeenstemming met de wetgeving worden gebracht. Voor deze behandeling is altijd schriftelijke toestemming (e-mail kan volstaan) nodig van de bevoegde autoriteit; deze kan verleend worden door de contactpersoon van de NVWA bij het betrokken bedrijf. Indien het verwerkende bedrijf in een ander land is gevestigd, dient de bevoegde autoriteit van dit land toestemming te geven voor de behandeling.’

4. Aanvulling op toezicht NVWA beheersing L. monocytogenes

Hieronder de aanvullingen van de NVWA op het onderdeel beheersing van Listeria:

 • Productie bedrijven dienen onderzoek uit te voeren naar het vóórkomen vanmonocytogenes in productieruimten door het bemonsteren van de verwerkingsruimten en uitrusting. Hiervoor dient een bemonsteringsschema te worden gehanteerd waarvan frequentie van uitvoering en aantal monsters risico-gebaseerd door het levensmiddelenbedrijf wordt bepaald, en dat onderdeel uitmaakt van het beheersplan voor de risico’s op L. monocytogenes. De NVWA hanteert als uitgangspunt voor de frequentie en aantal dat minimaal 4 keer per jaar 10 relevante omgevingsmonsters tijdens of direct na productie genomen worden.
 • Evenals bij andere voedselveiligheidscriteria dienen verificatiemonsters voor een vastgesteld monocytogenes voedselveiligheidscriterium op de vastgestelde grenswaarde te worden getest. Het is dus niet acceptabel wanneer een (deel)monster eerst op aanwezigheid in 25 gram wordt getest, waarna bij aanwezigheid een ander (deel)monster aansluitend op 100 kve/g of intermediaire grenswaarde wordt getest. In zo’n geval zal dan bij aanwezigheid van L. monocytogenes in 25 gram al direct actie moeten worden ondernomen als zijnde een overschrijding van het voedselveiligheidscriterium.
 • Het is acceptabel om naast een monsternameprogramma voor het voedselveiligheidscriterium een monsternameprogramma voor een monocytogenesproceshygiënecriterium toe te passen onder de voorwaarden dat:
  • Het proceshygiënecriterium een gevoeliger grenswaarde heeft dan het voedselveiligheidscriterium
  • De programma’s onafhankelijk van elkaar worden uitgevoerd en beoordeeld

5. Wijzigingen in de beoordeling van het resultaat van challenge testen

Toevoegingen nieuwe situatie:

 • De exploitant van een levensmiddelenbedrijf zal moeten onderbouwen wat het besmettingsniveau is van dergelijke levensmiddelen direct na productie.
 • Dit kan bijvoorbeeld zijn, afwezig in 10 gram of <1 kve/gram. Op basis hiervan kan dan vastgesteld worden wat de maximale groeipotentie mag zijn die in de challengetest wordt bepaald. Bij afwezigheid in 10 gram (= -1,0 log) mag de berekende groeipotentie maximaal 3 log zijn, of bij <1 kve/g (= 0 log) mag de maximale groeipotentie 2 log zijn.
 • De waarde voor de begin besmetting is tevens de intermediaire grenswaarde waaropmonocytogenes kan worden geverifieerd direct na productie.

Weggelaten ten opzichte van oude situatie:

 • Dit betekent dat in deze situatie de beheersing van monocytogenes in de grondstoffen erg belangrijk is en aantoonbaar moeten worden beheerst (d.w.z. dat L. monocytogenes nooit wordt aangetroffen in de grondstof(fen)). Wanneer er L. monocytogenes wordt aangetoond in een dergelijk levensmiddel direct na productie betekent dat deze uitslag afwijkend is en dat actie moet worden ondernomen om het product uit de handel te halen. Voor levensmiddelen die tijdens de productie een hittebehandeling ondergaan die voldoende is om L. monocytogenes te elimineren of tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen, maar waarvan de mogelijkheid van een nabesmetting van het verhitte product niet volledig kan worden uitgesloten, kan ook een maximale uitgroei gedurende de houdbaarheid van maximaal 3,4 log gehanteerd worden.
 • In de meeste gevallen zal monocytogenes op een niveau lager dan 1 kve/g (0 log) aanwezig zijn.
 • In dit geval kan er maximaal 2 log uitgroei mogelijk zijn gedurende de houdbaarheid.

Voor alle wijzigingen verwijst HCO naar het Informatieblad 85 van de NVWA.

Eerder schreef VMT uitgebreid over Listeria, een onderdeel van het Informatieblad 85:

(bron VMT)


HACCP handen wassen                  Vraag over ons Logo:

Soms krijgen we de vraag: waarom staat er een druppel in jullie logo? Is heel simpel, hygiënisch werke?n begint met schone handen. en daar is water voor nodig. 


Verordening (EU) 2017/2158 Acrylamidegehalten:

Het toepassingsgebied is:

a) frieten, andere versneden (gefrituurde) producten en aardappelchips van verse, in schijfjes gesneden aardappelen; b) aardappelchips, snacks, crackers en andere aardappelproducten van aardappeldeeg; c) brood; d) ontbijtgranen (met uitzondering van pap); e) banketbakkerswaren: koekjes, biscuits, beschuit, graanrepen, scones, hoorntjes, wafels, beschuitbollen en gemberkoek, evenals crackers, bros gebakken brood en broodvervangende producten. In deze categorie wordt onder cracker een droog koekje verstaan (een gebakken product op basis van meel van granen); f) koffie: i) gebrande koffie; ii) oploskoffie; g) koffiesurrogaten; h) bewerkte levensmiddelen op basis van granen en babyvoeding voor zuigelingen en peuters, zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 609/2013 van het Europees Parlement en de Raad ( 1 ). 

De exploitanten die brood en banketbakkerswaren produceren, passen bij het bakken de volgende risicobeperkende maatregelen toe:

— voor zover mogelijk en verenigbaar met het productieproces en de hygiënische vereisten:

— de duur van de gisting wordt verlengd;

— het vochtgehalte van het deeg voor de bereiding van een product met een laag vochtgehalte, wordt geoptimaliseerd;

— de oventemperatuur wordt verlaagd en de baktijd wordt verlengd. De eindkleur van de gebakken producten is lichter en het donker roosteren van de korst wordt vermeden (indien de donkere kleur van de korst het gevolg is van het intensief roosteren en niet van de specifieke samenstelling of aard van het brood).

3. Bij de bereiding van broodjes zien de exploitanten erop toe dat de kleur van de broodjes na het toasten optimaal is. Het is passend om bij de productie van deze specifieke producten gebruik te maken van kleurhandleidingen die voor specifieke productsoorten zijn ontwikkeld en richtsnoeren bevatten voor de optimale combinatie van kleur en lage acrylamidegehalten, indien deze beschikbaar zijn. Bij voorverpakte broden of broodproducten die nog moeten worden afgebakken, worden bereidingsinstructies verstrekt. De bovengenoemde kleurhandleiding met richtsnoeren voor de optimale combinatie van kleur en lage acrylamidegehalten wordt zichtbaar opgehangen in de ruimten waar het personeel deze specifieke levensmiddelen bereidt.

meer info klik hier. Of mail ons. 


Wijzigingen infoblad 85:

Wijzigingen infoblad 85 op komst! 1 oktober heeft de NVWA een concept uitgegeven van een nieuw infoblad 85. Concept betekent dat wijzigingen nog mogelijk zijn. De NVWA geeft u en ons de gelegenheid tot 31 oktober om te reageren op de voorgestelde wijzigingen. Wilt u meer weten welke gevolgen de voorgestelde wijzigingen hebben, neem dan gerust contact met ons op via info@haccpoplossing.nl.

Sinds 1 oktober kunt u de conceptversie van het nieuwe infoblad 85 downloaden op de website van de NVWA. Het betreft hier een conceptversie waar u tot 1 november a.s. uw input aan kunt leveren. De tijd hiervoor is kort, dus wees er snel bij als u uw input wilt leveren!

Enkele wijzigingen die worden voorgesteld zijn o.a. een nieuwe omschrijving van de definitie kant & klaar  (de producent bepaalt of een levensmiddel een kant en klaar levensmiddel is, deNVWA toetst) en wijzigingen rondom monstername van o.a. de productieomgeving. Daarnaast zijn de regels rondom kwalitatieve analyse (afwezig in 25 gram) en de daarop volgende kwantitatieve analyse (telling) aangescherpt.

 Ook wij zullen onze input leveren op deze conceptversie. Wilt u weten wat de (voorgestelde) wijzigingen voor u betekenen dan kunt u contact opnemen met ons. Uiteraard zullen we u in de toekomst ook op de hoogte houden wanneer het definitieve infoblad gepubliceerd wordt.

(bron NVWA)

Inhoudelijke wijzigingen

 • Pagina 7 - aangepast: definitie kant-en-klaar.
 • Pagina 13 - toegevoegd: richtlijn herbestemmen in relatie tot 'verwerking' voor 'behandeling'.
 • Pagina 15 - aangepast: tabel 2 'per levensmiddelencategorie' naar 'per productielocatie'.
 • Pagina 15 - toegevoegd: bemonsteringsschema voor proceshygiëne criteria (gelijk aan infoblad 85 van voor september 2017).
 • Pagina 16 - toegevoegd: bemonsteringsfrequentie bij kleine kiemgroentenproducenten.
 • Pagina 22 - verwijderd: 'Listeria spp.' als omgevingsonderzoekseis in de beslisboom van figuur 1.
 • Pagina 23 - toegevoegd: richtlijn monstername (frequentie/aantal) omgevingsonderzoek.
 • Pagina 23 - toegevoegd: toelichting beperking toepassing van (meer) kwantitatieve analyse volgend op kwalitatieve analyse (afw/25g).
 • Pagina 25 - toegevoegd: identificatie van (mogelijke) CCPs uit voorspellende modellen.
 • Pagina 28 - toegevoegd: toepassing houdbaarheid beperkende tekst in relatie tot openen MAP verpakking.
 • Pagina 29 - aangepast: 'grondstof(fen)'  naar 'levensmiddel'.
 • Pagina 34 - verduidelijkt: toepassing ISO 16140-2 bij gebruik van alternatieve analysemethoden.
 • Pagina 35 - verwijderd: accreditatie-eis analyses naar aanleiding van het bemonsteren van verwerkingsruimten (omgevingsonderzoek).

 


NVWA mag straks meer details van inspecties online zetten

Sinds een jaar publiceert de NVWA een klein deel van haar inspectiegegevens online. Dit gaat veranderen. Straks mag de Nederlandse Voedsel- en WarenAutoriteit meer details over inspectieresultaten op haar website zetten. Zowel positieve als negatieve resultaten, is het voorstel van de minister. Het doel is om naleving van regelgeving te bevorderen en het publiek inzicht te geven in de resultaten. Via kleurcodes groen, geel, oranje en rood wil zij aangeven in hoeverre een bedrijf zich wel of niet aan de regels houdt.

Welke informatie er precies online komt en wanneer dit gaat spelen, leest u in onderstaand artikel van VMT. 

Inspecties van de NVWA: iedereen in de voedingsindustrie heeft er mee te maken. De ene keer is het een prettig gesprek, de andere keer blijkt toch het een en ander voor verbetering vatbaar en is er werk aan de winkel. Bij grove overtredingen of situaties waarbij de voedselveiligheid in het geding kan komen, heeft NVWA nog verdergaande bevoegdheden. Sinds een paar jaar publiceert NVWA ook een klein deel van haar inspectiegegevens. Dit gaat veranderen. Door een wetswijziging mag NVWA namelijk straks nog meer details over inspecties op haar website zetten. Dit zorgt voor meer transparantie.

Meer publicatie van NVWA inspectiegegevens verwacht

Bepaalde inspectieresultaten, zoals hygiëne-inspecties bij de horeca en inspecties bij visafslagen worden actief (vereenvoudigd) openbaar gemaakt. De NVWA maakt hierbij gebruik van een systeem met kleurcodes. De kleuren groen, geel, oranje en rood geven aan in hoeverre een bedrijf zich wel of niet aan de regels houdt. Wit betekent dat er nog geen informatie beschikbaar is. Voor de horeca en lunchrooms is een speciale kaart ontwikkeld waarop consumenten (maar natuurlijk ook concurrenten of andere geïnteresseerden) de inspectieresultaten van hun eettentje kunnen opzoeken.

Later dit jaar wijzigt de Gezondheidswet, waardoor toezichthouders, waaronder NVWA, meer resultaten van inspecties mogen publiceren. Het doel hiervan is de naleving van regelgeving bevorderen, het publiek inzicht geven in de wijze waarop het toezicht en de uitvoering worden uitgevoerd én wat de resultaten zijn. Belangrijk: zowel positieve als negatieve bevindingen komen online. Deze maand heeft de minister een voorstel voor een besluit aan de Eerste en Tweede Kamer aangeboden. Hierin staat in detail beschreven welke gegevens door welke autoriteit gepubliceerd mogen worden.

Welke informatie komt online en wanneer?

NVWA mag, als het besluit wordt goedgekeurd, onder andere uitkomsten van controle en onderzoek, en zelfs boetebesluiten en waarschuwingen (waaraan geen of niet voldoende gevolg is gegeven) op haar website publiceren. Hierbij komen ook de gegevens van de onderneming, de datum van onderzoek en de onderwerpen waarop is gecontroleerd online. De betrokken onderneming mag reageren voordat de inspectiegegevens online gaan. Het toezichtsterrein van NVWA is heel breed, waardoor NVWA bijzonder veel informatie heeft die openbaar gemaakt zou kunnen worden. Volgens de toelichting bij de nieuwe wet kan het bij de NVWA om wel 200.000 documenten per jaar gaan. De uitgebreide bevoegdheden zullen daarom vooralsnog alleen worden gebruikt voor bepaalde sectoren: visafslagen, horeca en productveiligheid (producten die wél onder de Warenwet vallen maar geen levensmiddel zijn). Pas later wordt de publicatiemogelijkheid verder uitgerold.

Wanneer gaat dit allemaal spelen?

De wijziging van de Gezondheidswet treedt later dit jaar in werking. Het voorstel met gedetailleerde regels ligt momenteel nog bij de Eerste en Tweede Kamer en moet daarna ook nog langs de Raad van State voor advies, voordat het in werking treedt. Het kan dus nog wel even duren voordat de NVWA daadwerkelijk de uitgebreidere inspectieresultaten zal publiceren. Bovendien zal het verzamelen en gereed maken voor publicatie van de informatie binnen de drie sectoren ook al wat tijd in beslag nemen. Is het eenmaal zover, dan is het aan te bevelen goed te controleren of de informatie die NVWA wil publiceren helemaal correct is. Zo niet? Maak gebruik van de mogelijkheid een reactie te geven en formulier helder en kort welke elementen onjuist zijn.

Bron: VMT (23 juli 2018) 

Hoe u in de groene zone komt

Door het laten uitvoeren van een hygiëne inspectie kunt u zelf zorgen dat u in de groene zone valt. Dit kan via Hygiënecode Online, dit advies bureau kan zo’n hygiëne inspectie bij u uitvoeren. Als u de inspectie met een goed resultaat afrondt, ontvangt u een bewijs dat u een goed werkend voedselveiligheidssysteem heeft. Hiermee komt u in aanmerking voor de groene zone door te  werken met Hygiënecode Online! De groene zone zitten betekent een groene score bij de openbaarmaking door de NVWA.

klik voor meer info!


Invriezen en terugkoelen van gerechten:

Zelf bereide maaltijden invriezen of terugkoelen voor later gebruik mag slechts één keer. Hoe lang je de maaltijd kan bewaren in de vriezer is afhankelijk van de temperatuur van de vriezer en de samenstelling van de maaltijd. Bewaar de maaltijd na het ontdooien nog maximaal 48 uur in de koeling. Leg een (deels) ontdooide maaltijd nooit opnieuw in de vriezer. Heb je de maaltijd niet binnen 48 uur gebruikt, gooi de maaltijd dan weg.

Kant en klare maaltijden invriezen

Bij veel kant- en klare maaltijden wordt het afgeraden om deze in te vriezen. Het is mogelijk dat de kant- en klare maaltijd al eens bevroren is geweest en dan mag je die niet opnieuw invriezen. Soms wordt op de verpakking vermeldt dat een product niet opnieuw mag worden ingevroren. Staat het niet op de verpakking? Informeer dan bij de leverancier of fabrikant of invriezen veilig is.

Op de juiste wijze maaltijden invriezen

Zorg ervoor dat je tijdens het terugkoelen schoon en hygiënisch werkt. Verdeel de maaltijden in kleine porties, zodat de temperatuur snel daalt. De maaltijd moet binnen 5 uur onder de 7 ºC zijn in de kern en binnen 24 uur moet de bewaartemperatuur zijn bereikt. Zorg dat de maaltijden die u invriest voor later gebruik zijn afgedekt en voorzien van een etiket met naam, TGT- datum en eventueel een vermelding van de allergenen. Ben je van plan de maaltijden te leveren aan een andere partij, dan ben je leverancier en moet je voldoen aan de etiketteringswetgeving.

Ontdooien van maaltijden

Plaats de te ontdooien maaltijden onderin de koelkast of koelcel in een lekdichte bak. Zorg ervoor dat het dooivocht niet op andere voedingsmiddelen kan lekken. Het is ook mogelijk om de maaltijd te ontdooien in de magnetron. Bij beide methodes is het belangrijk dat de maaltijd niet in het dooivocht ligt. Ontdooi de maaltijd binnen 24 uur en bewaar de maaltijd maximaal 48 uur in de koeling. Maaltijden die je ontdooit in de magnetron moet je direct daarna opwarmen en serveren.

Alle registratie hiervoor en codering van de producten is via www.hygienecodeonline.nl simpel digitaal te regelen.

Hygiënecode terug koelen

 


Controlebeleid NVWA:

Verantwoordelijkheid bij de organisatie zelf

Het strengere interventiebeleid en de hogere boetes onderstrepen dat de NVWA de verantwoordelijkheid steeds meer bij de organisatie zelf legt. Zij is verantwoordelijk voor borging en de juiste uitvoering. Daarom deze aandachtspunten tot slot:

 •  Borg veilig voedsel op het hoogste niveau.
 •  Hou kennis op het gebied van veilig voedsel actueel.
 •  Zorg voor een vast aanspreekpunt inzake voedselveiligheid.
 •  Breng de financiële afdeling volledig op de hoogte van de hogere boetes.
 •  Kom direct in actie na een waarschuwing.

De NVWA stapelt overtredingen en geeft maximaal één waarschuwing voor een boete volgt. De controles van de NVWA richten zich meer dan ooit op de uitvoering. Zorg dat het borgingssysteem aansluit op de werkvloer, dat alle medewerkers dit begrijpen en dat het kennisniveau over veilig voedsel goed is en blijft. Controleer uzelf ook eens, bijvoorbeeld door een simpele interne auditmethode in te stellen. Dit kan heel simpel door gebruik te maken van de module 'hygiëne inspectie'in hygiënecode online. Hier maak je op je mobiel je eigen audit raport. En bespreek dit later met uw medewerkers.

Blijven opletten

Neem voedselveiligheid uiterst serieus, blijf altijd opletten en laat medewerkers de juiste opleidingen volgen. Daarnaast is het belangrijk om je eigen organisatie te laten certificeren en ook van leveranciers te eisen dat ze gecertificeerd zijn. Tot slot: oefen en speel eens een NVWAcontrole na. Koken is als deelnemen aan het verkeer. Het is nooit helemaal veilig, je moet altijd goed uitkijken.

Voor een opleiding kun je gaan naar Totaal Hygiëne Academy. Hier leren uw medewerkers in eigen tempo online alles over HACCP en hygiëne. na de opleiding is er dan een erkend certificaat voor de gevolgde opleiding.


Nieuwe Hygiënecode brood- banketbakkerij 2018 op komst:

Op dit moment wordt de Hygiënecode geëvalueerd; de verwachting is dat er in de tweede helft van 2018 een nieuwe code beschikbaar is. De nieuwe code zal dan ook de naam 2018 dragen.Het evalueren van de Hygiënecode is een tijdrovend proces. Eerst worden voorstellen voor wijzigingen en aanpassingen verzameld; vertegenwoordigers van de brancheorganisaties, gebruikers van de code en medewerkers van NBC denken hierover mee. Wanneer de definitieve aanpassingen voor de Hygiënecode zijn gemaakt, moet de NVWA een positief advies uitbrengen over de nieuwe Hygiënecode. Dat geldt ook voor het Regulier Overleg Warenwet (ROW), waarin vertegenwoordigers zitten vanuit overheid, bedrijfsleven, codehouders en consumentenorganisaties. Ten slotte dient de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de nieuwste Hygiënecode te ondertekenen.

wat zijn de veranderingen:

Acrylamide is een stof die onbedoeld ontstaat tijdens intensieve verhitting (bakken, frituren, roosteren, grillen of braden) van koolhydraatrijke voedingsmiddelen. Acrylamide ontstaat tijdens de bruinkleuring (Maillard-reactie) doordat het aminozuur asparagine (bouwsteen eiwitten) reageert met reducerende suikers (fructose, glucose en galactose zijn de meest voorkomende reducerende suikers in bakkerijproducten).Omdat sprake is van een risico gestuurde aanpak ligt het voor de hand de algemene maatregelen op te nemen in de Hygiënecode voor de Brood- en banketbakkerij.

Wetgeving voor verlagen acrylamide

Op 21 november 2017 is Verordening 2017/2158 gepubliceerd tot vaststelling van risicobeperkende maatregelen en referentieniveaus voor de reductie van acrylamide in levensmiddelen (kortgezegd ‘de Europese acrylamideverordening’). De Europese acrylamideverordening verplicht bedrijven om te kijken welke mogelijkheden tot verlaging van het acrylamidegehalte er zijn en deze zoveel mogelijk toe te passen en te monitoren middels een risico gestuurde aanpak (HACCP) die is afgestemd op het bedrijfstype.

De verordening is van toepassing op bakkerijen die producten produceren uit een categorie waarvoor referentieniveaus zijn vastgesteld (brood, koekjes, biscuits, beschuit, graanrepen, scones, hoorntjes, wafels, beschuitbollen, peperkoek, en ongezoete banketbakkersproducten zoals crackers, bros gebakken brood en broodvervangende producten). Het doel van de wetgeving is het bereiken van een acrylamideniveau wat zo laag als redelijkerwijs mogelijk is en onder de in bijlage IV vastgestelde referentieniveaus ligt. Deze verordening is van toepassing vanaf 11 april 2018.

(bron:NBC)  22-01-2018

 


HACCP HYGIËNECODE VOOR TRANSPORT EN OPSLAG; VOORKOM BOETES!

Iedere onderneming die voedsel vervoert of opslaat moet een voedselveiligheidssysteem hebben en dit naleven.

21-12-2017, Onlangs is opnieuw een ondernemer door de rechter beboet omdat zijn zelf opgezette voedselveiligheidssysteem op bepaalde punten niet voldoende garantie gaf voor veilige consumptie van het voedsel. Andere ondernemers komen voor verrassingen te staan omdat zij er niet van op de hoogte zijn dat zij een HACCP voedselveiligheidssysteem moeten hebben. Een veel gehoorde reactie is: ‘ik sla maar een paar pallets chips op, daar hoef ik toch niets speciaals voor te doen?’ Het tegendeel is helaas waar. Iedere onderneming die voedsel vervoert of opslaat, zal een voedselveiligheidssysteem moeten hebben en dit moeten naleven.

Boetes

Ondernemingen kunnen zo’n systeem zelf opzetten, maar dat is tijdrovend en duur.  Als er fouten in staan, kunnen er alsnog boetes volgen. Brancheverenigingen evofenedex en TLN hebben daarom een door de minister goedgekeurde hygiënecode opgesteld. Ondernemingen mogen volgens de wet ook deze hygiënecode volgen. De nieuwste versie is in september 2017 uitgebracht. Enerzijds voldoet de hygiënecode aan de wet- en regelgeving die wordt gehandhaafd door de NVWA. Anderzijds zijn er ook onderdelen meegenomen vanuit de FSSC 22000-code. Door gebruik te maken van de nieuwe hygiënecode voor transport en opslag weet de ondernemer dus zeker dat hij weer aan alle wettelijke en bovenwettelijke eisen voldoet.

(bron evofenedex)

 


 

Voor de Bakker! 

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) let er in haar controles momenteel extra op of bedrijven die vallen onder de categorie ‘industrie’ voldoen aan de aanvullende eisen in de hygiënecode die voor industrie gelden. Een onderzoek naar listeria is zo'n aanvullende eis. Hoe zit dat, is een vraag die verschillende bakkers ons stelden. Geldt dat ook voor mij?

Aanvullende eisen voor industrie
Alleen voor bedrijven in de categorie ‘industrie’ geldt de verplichting om onderzoek op listeria te laten uitvoeren. Het is dus belangrijk om aan de NVWA inspecteur te vragen waarom u  een onderzoek naar listeria (vaak een omgevingsonderzoek) moet laten uitvoeren. Dus op grond waarvan.  Mogelijk dat de NVWA inspecteur dan verwijst naar een module in de hygiënecode, die geldt voor de categorie industrie. Alleen bij industrie is er een verplichting voor onderzoek op listeria.

Tip:
Mocht u van mening zijn dat u ten onrechte als ‘industrie’ wordt gezien, dan kunt u met deze beslisboom het gesprek met de NVWA aangaan en aantonen dat u niet aan de eisen voor industrie hoeft te voldoen.

Hulp nodig?
Neem contact op met Totaal Hygiëne B.V. . Zij kunnen u adviseren over de hygiëne eisen die voor u gelden. Of met het laten uitvoeren van een listeria onderzoek.

Wanneer ‘Industrie’?
Wanneer valt u onder ‘industrie’ of onder ‘ambacht’? Globaal kun je stellen:
- Levert u voornamelijk aan eigen winkels  –> ambacht –>  geen verplichting tot onderzoek
- Levert u voornamelijk aan het derde kanaal –> industrie –> wel verplichting tot onderzoek
Met de beslisboom op deze pagina kunt u precies nagaan of u onder ‘industrie’ of ‘ambacht’ valt.

(bron NBC)

 


 

Ook voor bezoekers gelden Hygiëneregels!

In onze bakkerij en winkel doen we er – vanzelfsprekend – alles aan om de voedselveiligheid te waarborgen. Maar hoe voorkom ik dat bezoekers producten of halffabrikaten verontreinigen?’

“Niet alleen voor medewerkers in een bakkerij of winkel stelt de Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij eisen. Ook voor bezoekers (denk aan: leveranciers en vertegenwoordigers van leveranciers, inspecteurs van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit) en klanten gelden specifieke eisen. Zo mogen bezoekers zich alleen met toestemming begeven in ruimten waar zich grondstoffen, halffabrikaten en producten bevinden. Dit geldt uiteraard niet voor de winkel en
lunchroom.

Het is belangrijk om regels op te stellen voor bezoekers, zodat zij geen grondstoffen, halffabrikaten en producten verontreinigen. Hiervoor gelden de volgende adviezen:

 • Laat bezoekers zich melden, voordat zij in het bedrijf komen. Werk op afspraak. Accepteer niet dat bezoekers (waaronder klanten) de bedrijfsruimten onaangekondigd betreden.
 • Informeer bezoekers over de relevante huisregels.
 • Stel bijvoorbeeld enkele huisregels op schrift en geef deze aan de bezoeker. Denk aan:
  • het niet onnodig aanraken van grondstoffen, halffabrikaten, producten, machines en materialen;
  • het dragen van een hoofddeksel en beschermende kleding;
  • het niet dragen van sieraden;
  • de regels met betrekking tot roken, eten en drinken;
  • de regels met betrekking tot handen reinigen.

Bied bezoekers bij het binnengaan van bedrijfsruimten een witte jas aan, zodat ze beschermd de ruimte betreden.

Huisdieren, (blinden)geleidehonden en hulphonden

Ook voor huisdieren stelt de Hygiënecode een eis. Zij vormen immers een risico voor de veiligheid van eet- en drinkwaren. Ze kunnen producten besmetten met ziekteverwekkende micro-organismen, parasieten, haren en uitwerpselen. Bovendien bestaat de kans dat zij eten van grondstoffen, halffabrikaten en producten. Voorkom dat huisdieren op plaatsen kunnen komen waar levensmiddelen worden bewerkt, gehanteerd of opgeslagen. Er is een uitzondering voor (blinden)geleidehonden en hulphonden; deze mogen in de winkel en de lunchroom komen.”

 


De Vaatwasser:

In de nieuwe Hygiënecode van de horeca 2016 is opgenomen dat de vaatwasser schoongemaakt moet worden. Daarbij moet ook gecontroleerd worden of er voldoende was- en naspoelmiddel aanwezig is. Klinkt logisch. Maar hoe zorg je voor een schone vaat en onderhoud je je vaatwasser goed? 

Tips voor een zichtbaar schone en hygiënische vaat

 1. Spoel de vaat voor, voordat u het in de vaatwasser doet
 2. Controleer regelmatig de temperatuur van het waswater
  - Waswater minimaal 60 graden
  - Naspoelwater minimaal 80 graden
  - Voorwas maximaal 35 graden. Het voorspoelen op lage temperatuur voorkomt dat eiwitten en zetmeel op de vaat gaan vastzitten; dit bevordert een goed eindresultaat
 3. Gebruik het juiste vaatwasmiddel en belangrijk… de juiste dosering. Meer doseren levert niet altijd een sneller en beter schoonmaakresultaat op en is slecht voor het milieu. Uw leverancier of het instructieboekje van de machine kan u informeren over de juiste dosering.

 4. Zorg dat ook de vaatwasser schoon is.

“Juist dit laatste punt wordt vaak vergeten, Maak de vaatwasser na gebruik in zijn geheel schoon. De buiten- en binnenzijde, maar denk ook aan de randen van de klep en de sproeiarmen!“

Machinaal afwassen

De cirkel van Sinner is in de algemeen professionele schoonmaak een 'tool' om vast te stellen welke verhoudingen nodig zijn om een bepaald oppervlak, object, onderdeel te reinigen. Of je vaat goed schoon wordt, is afhankelijk van vier factoren: tijd, temperatuur, mechanische kracht (met de hand afwassen of door vaatwasser) en vaatwasmiddel.

De 4 factoren zijn standaard gelijkmatig verdeeld en wanneer nodig kan eenvoudig bepaald worden of de verhouding anders dient te zijn. Voorbeeld: als u hele vieze bakblikken goed voorspoelt (mechanische kracht), volstaat een lagere temperatuur en kortere wastijd.

 

(bron svvw)

 


 

 

 


NVWA maakt uiteindelijk alle resultaten inspecties horeca openbaar

Consumenten kunnen van steeds meer horecazaken zien hoe het er met de voedselveiligheid is gesteld. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is bezig met een kaart waarop de actuele resultaten van inspecties in de horeca te zien zijn. Vanaf komende maandag is de beoordeling van alle bezochte zaken in Den Haag daarop te zien.

NVWA maakt uiteindelijk alle resultaten inspecties horeca openbaar

Eerder maakte de NVWA al inspectieresultaten van lunchrooms openbaar. Maar uiteindelijk wil de voedselwaakhond dat van alle horecazaken in heel Nederland inzichtelijk wordt of ze op de juiste manier omgaan met voedsel, hygiënisch werken en genoeg doen aan ongediertebestrijding. Van de gemeente Utrecht is dat al te zien op de website van de NVWA en op een mobiele app. Amsterdam en Rotterdam moeten volgend jaar volgen, daarna de rest van het land.

Bedrijven krijgen een kleur

Op de kaart krijgen alle bedrijven een kleur. Groen betekent dat geen problemen zijn gevonden. Geel betekent dat verbeterpunten zijn gevonden, bij oranje zijn die dusdanig dat de NVWA verscherpt toezicht heeft ingesteld. Rood betekent dat een bedrijf is stilgelegd.

Naleving bevorderen

‘We hopen vooral dat dit de naleving bevordert. Bedrijven willen graag groen kleuren’, legt een woordvoerder van de NVWA uit. Daarnaast gaat het om transparantie. ‘We willen zoveel mogelijk van onze informatie openbaar maken, uiteraard wel binnen de kaders van de wet.’

Drie maanden openbaar

Een gele, oranje of rode beoordeling blijft drie maanden staan op de website en de app, ook als binnen een week bij een nieuwe inspectie is gebleken dat het probleem is verholpen. ‘Daar hebben we voor gekozen om het eerlijk te houden. Het ene bedrijf krijgt sneller een herkeuring dan het andere’, zegt de woordvoerder.

Als een bedrijf onder verscherpt toezicht staat, dus een oranje beoordeling krijgt, wil dat overigens nog niet zeggen dat er gevaren dreigen voor de volksgezondheid. ‘Als dat zo is, dan sluiten wij de boel namelijk direct.’

Wat is er dan makkelijker dan nu gewoon digitaal te beginnen en te zorgen dat er meer wordt gedaan dan een papiertje aan de muur!

 


EEN BORDJE BLOEMEN

Overal duiken ze op in restaurants, als garnering of als ingrediënt, bloemen! Maar wat weten we er eigenlijk van? Met de kleur en smaak is vaak niets mis dus daar ligt het niet aan maar hoe weet u nu wat voor mogelijk schadelijke stoffen ervan nature in die bloemen zitten. Dat mensen eigenlijk geen bloemen (meer) eten heeft een heel goede reden. Talloze soorten bevatten stoffen met namen als flavonoïden, tocoferol, alkaloïden en die zijn niet allemaal even geschikt voor onze spijsvertering en lichaam. Een aantal van deze kunnen in kleine hoeveelheden (

Belangrijke zaken om rekening mee te houden: ­

  • Als eerst, is de bloem geschikt voor menselijke consumptie ­
  • Welke gewasbeschermingsmiddelen zijn er gebruikt. Op bloemen worden middelen gebruik die bij consumptie direct toxisch zijn. ­
  • Als u de bloemen als ingrediënt gebruikt en bv. mee laat bakken/grillen kunnen er PAK’s ontstaan ­
  • Uit onderzoek blijkt dat minimaal 30% van de bloemen die aangeboden werden besmet waren met de gevaarlijke E-coli bacterie.

U ziet, dit zijn niet de minste zaken, mensen kunnen hier ernstig ziek van worden en in het ergste geval overlijden. Kan het dan helemaal niet? Nee, dat is ook niet zo zolang u maar alle mogelijke risico’s in kaart gebracht heeft en onderzoek gedaan heeft naar de staat van de bloemen af leverancier. Als deze geen sluitende garanties kan geven denk dan nog eens goed na voor u een bordje bloemen aanbiedt.

 

 


Aangescherpt boetebeleid NVWA:

Er zijn twee grote wijzigingen in het interventiebeleid van de NVWA:

 1. Wanneer de NVWA na de 1e keer waarschuwen, constateert dat de situatie hetzelfde is gebleven, deelt zij direct een boete uit.
 2. De NVWA gaat vergelijkbare overtredingen binnen een bedrijf samen nemen, bijvoorbeeld op het gebied van hygiëne. Ter illustratie een voorbeeld: een NVWA inspecteur ziet onhygiënische toestanden in de keuken en geeft de ondernemer daarvoor een waarschuwing en de opdracht om deze situatie te verbeteren. Wanneer de inspecteur bij een herinspectie constateert dat de keuken weliswaar in zijn algemeenheid schoon is, maar dat de gebruikte apparaten smerig zijn, ontvangt de ondernemer direct een boete in plaats van opnieuw een waarschuwing.

Hoe (zwaar) de NVWA bepaalde overtredingen beoordeelt, kunt u nalezen in het interventiebeleid.


Slagroom hoe zit het nu?              (10-02-2017)

In slagroomgebak blijkt het kiemgetal een punt van aandacht. Microbiologisch onderzoek laat regelmatig zien dat de kiemgetallen van slagroomgebak verhoogd of boven de norm zijn. Onze hygiëneadviseurs geven een aantal praktische oorzaken, tips en adviezen welke u kunt gebruiken om eens kritisch naar uw eigen proces te kijken. Wanneer u het kiemgetal bij de bron al goed beheerst, dan is dat een goede basis om producten te maken en problemen met NVWA te voorkomen.

Heeft u vragen over het kiemgetal of andere bacteriologische aspecten van uw producten? Neem dan contact op met uw hygiëneadviseur van Totaal Hygiëne B.V. Zij kunnen advies en monstername op maat voor u uitvoeren. in samenwerking met AlControl.

 1. -Indien koelingen en slagroomreservoirs niet aan de temperatuurnorm van 7°C of kouder voldoen, dan kunnen bacteriën zich sneller vermenigvuldigen.
 2. -Controleer koelingen en reservoirs minimaal wekelijks en registreer de gemeten temperatuur. Neem bij afwijking van de juiste temperatuur actie.
 3. -De adviestemperatuur van koelingen en reservoirs is 0-4°C.
 4. -Spoel na het reinigen en ontsmetten slagroommachine altijd na met warm water en daarna ook altijd met ruim koud water na, zodat de apparatuur niet onnodig lang warm blijft.
 5. -Zet na de reiniging en ontsmetting de koeling van de machine zo spoedig mogelijk weer aan.

 

 


Is het nu echt nodig het labelen versproduct?   (3-02-2017)

Hoe vaak komt het voor dat we voedsel of drank overgieten in een kleinere verpakking? ‘Handig om te doseren in huis’, of ‘handig om zo’n grootverpakking op verschillende afdelingen op het werk te verdelen’. Maar plakken of schrijven we er ook een datum en tekst op?

Wereldwijd komen er veel incidenten voor, waarbij men zich vergist heeft in de inhoud van een verpakking. Om zomaar een voorbeeld te noemen; een groep schoolkinderen liep brandwonden in mond en keel op, na het drinken van een bekertje ranja. Achteraf bleek de ranja per ongeluk aangelengd te zijn met vaatwasmiddel. Deze zat in een soortgelijk flacon.


Tip van deze maand is daarom: schrijf altijd een datum en omschrijving op een (klein)verpakking!